تست تور جمع

تخفیف 5 درصد
مبدا:
آبادان
مقصد:
1 شب آبادان+4 شب ازنا+1 شب آب بر
تاریخ شروع:
1399/06/23
مدت:
7 روز
قیمت:
5236304
7 روز

تست تور جمع

تور تسی برای تعیین جمع مبلغ

تورهای داخلی و حارجی

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 آبادان
ازنا
آب بر
اسپیناس پالاس
هتل سپید
اسپیناس پالاس
1080000 1190000 1030000 550000 524000
ردیف نرخی 2 آبادان
ازنا
آب بر
اسپیناس پالاس
هتل بزرگ
هتل آزاد
1640000 1860000 1490000 550000 824000
ردیف نرخی 3 آبادان
ازنا
آب بر
تست
هتل سپید
اسپیناس پالاس
2070000 2400000 1870000 550000 1034000
ردیف نرخی 4 آبادان
ازنا
آب بر
تهران
هتل بزرگ
هتل آزاد
2510000 2940000 2220000 550000 1194000
ردیف نرخی 5 آبادان
ازنا
آب بر
تور جدید تست
هتل بزرگ
اسپیناس پالاس
3100000 3650000 2710000 550000 1504000