تور تست دور اروپا

تخفیف 6 درصد
مبدا:
تبریز
مقصد:
2 شب آذرشهر+2 شب یزد+1 شب کازرون+1 شب آستانه
تاریخ شروع:
1399/08/01
مدت:
8 روز
قیمت:
1696897
8 روز

تور تست دور اروپا

تور ترکیبی شهرها توریستی 
اروپا ویژه پاییز 

از اول آبان هرهفته با پرواز ترکیش

روزهای پ نج شنبه

ردیف نرخی مقصد هتل اتاق دونفره اتاق تک نفره اتاق سه نفره کودک نوزاد انتخاب و رزرو
ردیف نرخی 1 آذرشهر
یزد
کازرون
آستانه
کورال اورینتال
تور جدید تست
هتل سپهر
هتل سهند
41399 62399 37399 10599 24749
ردیف نرخی 2 آذرشهر
یزد
کازرون
آستانه
کورال اورینتال
کورال اورینتال
اسپیناس پالاس
تهران
69399 113399 62399 10599 44049
ردیف نرخی 3 آذرشهر
یزد
کازرون
آستانه
تور جدید تست
کورال اورینتال
اسپیناس پالاس
هتل سهند
98499 172499 87499 10599 63149
ردیف نرخی 4 آذرشهر
یزد
کازرون
آستانه
تور جدید تست
کورال اورینتال
اسپیناس پالاس
تهران
124499 225499 110499 10599 80649
ردیف نرخی 5 آذرشهر
یزد
کازرون
آستانه
تور جدید تست
هتل بزرگ
اسپیناس پالاس
هتل سهند
159899 292899 139899 10599 104049